Idag är det valdag och jag kommer att gå till valurnan och lägga min röst för ett mer solidariskt och jämlikt Sverige. Jag vill bland annat:

Att ingen människa ska kunna utförsäkras och som sjuk tvingas ut i jobb eller ekonomisk ruin. 86 000 utförsäkrade människor är en skam för Sverige och vi ska ha ett gemensamt trygghetssystem som faktiskt fungerar. Ett trygghetssystem är inte samma sak som ett bidragssystem, men när trygghetssystemet inte fungerar tvingas inte bara fler människor in i ett bidragssystem och socialtjänstens kostnader för ekonomiskt bistånd ökar, utan även människors tilltro till välfärden och den egna förmågan påverkas.

Att alla skolor ska vara bra skolor, att man inte ska kunna ”välja fel” skola och på så sätt kanske välja bort en ljusare framtid. Skolan ska ge alla barn samma chans till en bra start i livet, oavsett klass- och familjebakgrund.

Att elever ska ha rätt till sina lärare och att lärare ska ha rätt till sina elever. Inget barn ska kunna gå genom skolan utan att bli sedd och ingen lärare ska behöva gå hem från jobbet med en klump magen varje dag på grund av en arbetsmiljö som får en att känna sig otillräcklig.

Att skattepengar som går till att skola, vård och omsorg ska erbjuda en välfärd präglad av jämlikhet och hög kvalitet. Vinstintresse ska inte lämna barn med vatten och knäckebröd till frukost, stänga in gamla som inte får komma ut på promenader eller kategorisera patienter som lönsamma eller olönsamma.

Att jämställdhet ska råda både i hemmet, på jobbet och i samhället i stort. Oavsett kön ska vi ha lika rättigheter och möjligheter. Ansvaret för familj och hem ska delas lika, inkomstklyftorna mellan kvinnor och män ska minska och sexism och våld ska bekämpas.

Att alla med förmåga att arbeta ska kunna få ett jobb och att alla med ett jobb ska kunna utföra sitt arbete utan att slitas ut i förtid och få försämrad hälsa. Med sex timmars arbetsdag får vi inte bara mer tid över för familj, vänner, kultur, idrott och annat som gör livet meningsfullt, vi kan även dela på arbetsbördan så att fler får jobb och färre sliter ut sig och får stressrelaterade sjukdomar.

Att Sverige ska vara ett land där alla kan känna sig trygga och ha lika rättigheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Hot och diskriminering ska inte kunna hindra människor från att våga älska den man vill, vara den man är eller ta plats i samhället på samma villkor som alla andra.

Att vi ska göra klimatinvesteringar för att säkra vår planets överlevnad och framtiden för efterkommande generationer. Satsa på förnyelsebar energi, tåg och kollektivtrafik, mindre gifter och mer biologisk mångfald, ekologisk produktion och annat som värnar om klimatet och miljön. Det ska även bli enklare för alla människor att välja miljövänliga alternativ. Möjligheten att vara klimatsmart ska inte vara en klassfråga.

Att tillgängligheten och delaktigheten i samhällslivet för människor med funktionsnedsättning ska vara en självklarhet.

Att flyktingpolitiken ska vara human och att mänskliga rättigheter aldrig ska förbises. För att underlätta integrationen ska vi till exempel bättre ta tillvara på den utbildning och erfarenhet som finns bland invandrare. En bra svenskundervisning och bostadssituation är grunden för att det ska fungera med utbildning och jobb, liksom en nolltolerans mot rasism och diskriminering.

Att det ska byggas fler miljövänliga bostäder och att unga enklare ska kunna flytta hemifrån. Fler hyresrätter med rimliga hyror ger fler möjlighet till ett eget boende och fler möjlighet att kunna flytta till utbildning och jobb.

Att kulturen värnas och fler människor får möjlighet att ta del av den. Kommunala kulturskolor och folkbibliotek, fritidsgårdar som erbjuder en meningsfull fritid med olika former av kultur, muséer med fri entré, bättre arbetsvillkor för kulturarbetare, fördelning av resurser för ett mer jämställt kulturliv och uppmärksammande av fler kulturformer – allt är viktigt!

Idag röstar jag på Vänsterpartiet.

/ Sara

Annonser